Resultats de l’enquesta realitzada als Member de l’AQPE

Recentment s’ha realitzat una enquesta entre el col·lectiu de Member de l’AQPE amb l’objectiu d’identificar els principals motius que animen a la certificació Professional Engineer.

Podríem pensar que el fet de beneficiar-se un important descompte en algunes pòlisses de responsabilitat civil, el disposar d’un codi QR que permet la identificació col·legial i professional dins de la pròpia web de l’AQPE, l’assessorament al llarg de la carrera professional o la perspectiva que aviat aquesta certificació pugui ser un mèrit en els procediments de licitació d’obra pública, serien els principals motors de la certificació.

Afortunadament, aquests elements, encara que importants i podríem dir que més pragmàtics, s’han situat lluny d’altres com el que la certificació afegeix “valor”, distingeix els millors professionals, potencia el currículum o és un aval internacional gràcies als acords signats amb les associacions d’Enginyers professionals de França o Holanda, i properament Itàlia.

Veiem doncs que aquests elements de “valor”, “distinció” o “internacionalització”, d’alguna manera una mica més abstractes i generalistes, són els que en realitat mouen els professionals a certificar ja que estem en un món altament competitiu i global en el qual les competències professionals són cada vegada més valorades per les empreses i per l’administració pública ja que són els únics que garanteixen la veritable qualitat, la sostenibilitat i l’ètica de les actuacions en detriment de polítiques més curt termini de preu i de resultats immediats.