L’AQPE col·labora en l’estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors

La Fundació Bancària “la Caixa”, per mitjà del conveni que té signat amb la Generalitat de Catalunya, col·labora amb l’Agència per dur a terme l’estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris des de la perspectiva dels ocupadors.

Aquest estudi, que complementa l’enquesta triennal d’inserció laboral a les persones graduades de les universitats catalanes, pretén conèixer la percepció dels ocupadors respecte les competències i la formació universitària dels titulats recents. A més d’una enquesta general (pel conjunt de sectors econòmics), s’han realitzat enquestes adaptades als sectors de Funció Pública, Ensenyament, Medicina i Infermeria. Aquesta diferenciació ha permès recollir una millor informació sobre les necessitats competencials de cadascun d’aquests sectors així com la satisfacció dels ocupadors amb el nivell dels graduats recents en relació a l’adquisició d’aquestes competències durant els seu període formatiu. La finalitat és que les universitats puguin desenvolupar polítiques de millora en el sistema universitari pel que fa a l’oferta acadèmica i als programes formatius, i acostar així la formació universitària a les necessitats del mercat laboral.

L’Obra Social “la Caixa” i AQU Catalunya han renovat el conveni de col·laboració per realitzar la segona edició de l’enquesta 2017-2019 i donar així continuïtat al projecte.

Donat que un dels punts forts de la primera edició del projecte va ser el disseny d’enquestes i informes diferenciats per uns determinats sectors , en aquesta segona edició s’amplien a setze les enquestes sectorials. Això permetrà identificar les particularitats de cada sector especialment en relació amb les competències específiques necessàries. Els setze sectors són els següents: Serveis culturals (Biblioteques, Disseny, Funció pública i ens locals, Serveis jurídics, Comunicació, Activitats financeres i assegurances, Consultories, Turisme, Centres educatius, Infermeria, Medicina, Biociències, Farmàcia, TIC, Enginyeries de la producció i logística, Construcció.

El projecte consta de tres fases principals: la primera es basa en el disseny de les diferents enquestes, la recollida de la base de dades d’ocupadors i el treball de camp; a la segona fase es durà a terme l’anàlisi de les dades per cadascun dels sectors i, a la última fase, es realitzaran els diferents informes i es farà la seva difusió.

Més informació i Resultats de l’enquesta del projecte Ocupadors del 2014…

Hi col·laboren: