Fa dos anys es va iniciar a Barcelona, en el 1st International Forum on Professional Engineer, un procés que va tenir continuïtat a Toulouse 2018 i Roma 2019, i que s’ha concretat aquest desembre a l’Haia acordant la imminent constitució de l’Alliance for the Mutual Recoginition of Certification of Enginneering Competencies, abreviat ENGINET, un espai comú de les empreses de certificació europees per treballar conjuntament cap a un model únic de certificació de competències.

Els països que composen aquesta aliança són Holanda, França, Portugal, Itàlia i Espanya, i s’espera que Alemanya i Gran Bretanya s’incorporin molt aviat.

De moment aquest procés és concreta en diferents acords de reconeixement com els que l’AQPEté signats amb les organitzacions de certificació de competències dels enginyeres/es a França, Holanda o Itàlia, segons els quals un Professional Engineer certificat per l’AQPE és reconegut com un IPF (Ingénieur professionnel de France), un Chartered o Incorporated Holandès o be un Certing o Certing Advanced Italià.

L’objectiu és millorar la mobilitat internacional situant com a professionals en un mateix pla tots aquells enginyers o enginyeres certificats per cada una de les diferents organitzacions, per davant de les disposicions oficials i administratives, encara vigents en molts dels països regulats, com el nostre.

Aquest és un pas de gegant per tal que els nostres enginyers, independentment del seu títol, siguin reconeguts en tots aquells països on la certificació és exigida per les empreses i organitzacions com a garantia de solvència professional mes enllà dels coneixements i posant en valor l’experiència, les competències, la capacitat de comunicació, el lideratge, la gestió de recursos, o les pràctiques sostenibles i l’ètica professional.