El Comitè d’Esquema és un òrgan promogut per l’AQPE, en el qual estan representades les parts afectades pel procés de certificació d’Enginyers Professionals: empreses / clients, administració, i professionals de l’enginyeria.

Per garantir la imparcialitat en el procés de certificació, es crea el Comitè d’Esquema que està constituït per persones representatives de les parts interessades en el procés de certificació, per garantir l’equilibri d’interessos.

A l’AQPE estem convençuts que la implicació de les parts interessades en el nostre procés de certificació és imprescindible per salvaguardar la transparència, la independència i imparcialitat en la presa de decisions que afecten a l’emissió del certificat. Per aquest motiu hem creat el Comitè d’Esquema de Certificació en Enginyeria. El Comitè d’Esquema és un òrgan promogut per la AQPE, en el qual estan representades les parts afectades pel procés de certificació d’Enginyers Professionals: empreses / clients, administració, i professionals de l’enginyeria.

L’esquema de certificació és revisat i aprovat per totes les parts representades en el Comitè d’Esquema.

Formen part del Comitè d’Esquema de certificació en Enginyeria de l’AQPE:

Xavier Clotet

Enginyer de Telecomunicació, vocal de la Junta de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació de Catalunya i membre del Comitè Directiu de l’AQPE

Joaquim Llagostera

Enginyer de Camins, Canals i Ports, secretari del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports (Demarcació Catalunya) i membre del Comitè Directiu de l’AQPE

Joaquim Llansó

President de la Cambra Oficial Contractistes d’Obres de Catalunya, CCOC

Carles Salvadó

Director de Serveis de Telecomunicacions, Generalitat de Catalunya

Miquel Subirachs

President de la Comissió Administracions Públiques del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

 Josep Túnica

President d’ASINCA, Associació d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya

LA CERTIFICACIÓ EN ENGINYERIA

L’enginyeria és l’estudi i aplicació de les diferents branques de la tecnologia. A través de tècniques, dissenys i models, i amb el coneixement provinent de les ciències, l’enginyeria pot resoldre problemes i satisfer necessitats humanes.

Entre les diferents tasques que pot dur a terme un enginyer, es troba la investigació, el disseny, el desenvolupament, la producció, la construcció l’operació i el manteniment.

Així, l’enginyeria és el conjunt de coneixements i tècniques científiques aplicades al desenvolupament, implementació, manteniment i perfeccionament d’estructures (tant físiques com teòriques) per a la resolució de problemes que afecten l’activitat quotidiana de la societat. Per a això, l’estudi, coneixement, maneig i domini de les matemàtiques, la física i altres ciències és aplicat professionalment tant per al desenvolupament de tecnologies, com per al maneig eficient de recursos o forces de la naturalesa en benefici de la societat. L’enginyeria és l’activitat de transformar el coneixement en alguna cosa pràctic.

Una altra característica que defineix a l’enginyeria és l’aplicació dels coneixements científics a la innovació o perfeccionament de noves tècniques.

Entre les funcions principals dels enginyers estan:

1. Administració : Participar en la resolució de problemes. Planificar, organitzar, programar, dirigir i controlar la construcció i muntatge industrial de tot tipus d’obres, infraestructures, equipaments, indústria i serveis.

2. Recerca : Recerca de nous coneixements i tècniques d’estudi

3. Desenvolupament: Ocupació de nous coneixements i tècniques.

4. Disseny: Especificació de solucions.

5. Producció : Transformació de matèries primeres en productes.

6. Construcció : Portar a la realitat la solució de disseny.

7. Operació : Manteniment i administració per optimitzar productivitat.

8. Comercialització : Oferir serveis, eines i productes.

Totes les activitats que realitza un enginyer tenen en compte la seguretat i el benestar de les persones, la qualitat dels productes i serveis i la protecció del medi ambient, i amb això l’augment de la competitivitat dels productes i serveis espanyols i a una disminució de els costos per a la societat deguts a aquestes activitats.

Els procediments de certificació són el resultat de l’estudi i comparació de diferents models internacionals de qualificació per, finalment, basar-se en els més consolidats i acceptats, especialment, el model anglosaxó (UK SPEC). S’han elaborat segons ISO 17024 de certificació de persones: Procediments, Formularis, Instruccions, Taules de referència i documentació general.

Es parteix del reconeixement de les competències que aporta la formació universitària: nivell acadèmic (enginyer, enginyer tècnic, grau, màster), àmbit de coneixement, especialitat …

A més, posa en valor, com a elements d’increment de les competències:

– Experiència professional significativa (anys i assoliment de competències professionals)

– Les habilitats professionals

– La formació continuada

Comporta el compliment d’un codi de conducta comú a tota l’enginyeria.