El model que utilitza l’AQPE per atorgar el certificat PEQ està subjecte a les següents condicions:

  • Part del reconeixement de les competències que aporta la formació universitària: nivell acadèmic (enginyer, enginyer tècnic, grau, màster), àmbit de coneixement, especialitat…
  • Posa en valor, com a elements d’increment de les competències:
    • L’experiència professional significativa (anys i assoliment de competències professionals)
    • Habilitats professionals
    • La formació continuada
  • Comporta el compliment de un codi de conducta comú a tota l’enginyeria.

Un model de certificació internacional

L’AQPE dóna resposta al nou escenari professional marcat per la dispersió de titulacions acadèmiques en l’àmbit de l’enginyeria i al nou entorn empresarial, cada cop més internacionalitzat. La certificació es concep com un aval per les empreses, que informa amb rigor i precisió sobre l’especialització i l’experiència de cada professional i guiarà la contractació del perfil més adequat.

Aquesta certificació homologada internacionalment serà molt útil per aquells professionals que vulguin treballar a qualsevol part del món.

La certificació serveix perquè els professionals de l’enginyeria puguin demostrar la seva àmplia experiència i, en conseqüència, ser més valorats i reconeguts en un entorn internacional. La certificació contribueix a avalar la seva gran formació i reconeixement internacional, que segueix sent el seu principal actiu.

Les nostres referències principals es troben en els models com el del Regne Unit, Canadà o Itàlia. Tenim com a finalitat establir acords de col·laboració amb entitats similars de diferents països. D’aquesta manera, els enginyers, que ja disposen d’un alt grau de reconeixement nacional i internacional, comptaran amb una certificació que augmentarà la seva vàlua i competitivitat.

Acuerdos Internacionales (PDF)