La “competència” s’entén com la capacitat amb la qual s’apliquen els coneixements i les habilitats per tal d’aconseguir els resultats previstos.

La AQPE ofereix als professionals de l’enginyeria un certificat professional amb un sistema inspirat en el model anglosaxó, d’acord amb la norma de certificació de persones ISO 17024, la qual garanteix uns criteris d’imparcialitat, independència i competència tècnica per dur a terme la certificació professional.

La certificació professional és una forma mundialment estesa de garantir que els professionals disposen d’unes competències mínimes avalades per una entitat independent a través d’un procés de certificació adequat i imparcial.

La certificació es fa en un àmbit (i si es desitja, també sobre un sub-àmbit determinat) que es corresponen amb els camps de la pràctica professional de l’enginyeria (veure Àmbits).

Qui pot certificar

L'aspirant ha de posseir un títol universitari oficial de l'enginyeria de:

  • Enginyer Tècnic
  • Grau en Enginyeria
  • Enginyer
  • Màster Universitari inscrit en el Registre d'Universitats, Centres i Títols

S'acceptaran els títols obtinguts en qualsevol escola universitària del territori nacional, legalment reconeguda. Per a aquells títols obtinguts fora del territori nacional, serà obligatori tenir el títol homologat o reconegut segons els termes definits en la Directiva 2005/36.

Categories de Certificat professional

Depenent de l'experiència professional des de l'obtenció de títol, així com de l'nivell competencial, hi ha 3 possibles categories:

  • Professional Engineer.- mínim 4 anys d'experiència professional.
  • Professional Engineer Sènior.- mínim 8 anys d'experiència professional.
  • Professional Engineer Expert.- mínim 16 anys d'experiència professional

el procés

L'aspirant a una primera fase ha de trametre la sol·licitud i dels documents que justifiquin el compliment dels requisits. Un cop verificat, hi ha una segona fase d'avaluació presencial, que consisteix en una Entrevista de Revisió Professional.

Les certificacions de AQPE es renoven cada 4 anys, de manera que per assegurar que un professional manté actualitzats els seus coneixements i habilitats, se li exigeix ​​que demostri (mitjançant formació contínua, actuacions professionals, etc.) que continua estant capacitat.

documentació